Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

     
  ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัด อบต.สักหลง
 
     
  นายประยุติ จิ๋วน๊อต
รองปลัด อบต.สักหลง
 
     
นายประยุติ จิ๋วน๊อต
รองปลัดฯ.รก.หน.สป.
นางพรนิภา ดาบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีรวัฒน์ เทียมเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นายชัชพงศ์ กองมูล
ผอ.กองสวัสดิการฯ
  น.ส.อรปรียา วงพรมมา
นักวิชาการศึกษา
รก.หน.ส่วนการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-745955 E- mail : saklong_sao@hotmail.com