Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

   
  ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัด อบต.สักหลง
 
     
  นายประยุติ จิ๋วน๊อต
รองปลัดฯ.รก.หน.สป.
 
     
  นายวีรวัฒน์ เทียมเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
  จ.ส.ท.จรัน อุดอ่าง
นายช่างโยธา
 
     
นายวิษณุ นาไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายปรัชญา เอี่ยมน้อย
ผช.จนท.ธุรการ
นายสุธรรม พักใส
คนงานทั่วไป

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854