Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

     
   ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัด อบต.สักหลง
 
     
  นายประยุติ จิ๋วน๊อต
รองปลัดฯ.รก.หน.สป.
 
   
  น.ส.อรปรียา วงพรมมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
     
น.ส.เทียมจิตร คำจำปา
ครู คศ.1 
น.ส.ธัญภรณ์ แก้วเวียง
ครู คศ.1 
นางจริยาพร ศิลาคำ
ครู คศ.1
น.ส.จิราภรณ์ ฮวดพรม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
     
น.ส.เพ็ญนิภา ป้องไฝ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมฤดี กันดา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทิมา คุณอุย
แม่บ้าน
นายวุฒิศักดิ์ ธรรมวงษ์
พนักงานขับรถยนต์

 

ทดสอบระบบเฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-029854