Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

     
   ส.อ.ไพฑูรย์ ผ่านผิว
ปลัด อบต.สักหลง
 
     
  นายประยุติ จิ๋วน๊อต
รองปลัดฯ.รก.หน.สป.
 
      
  น.ส.อรปรียา วงพรมมา
นักวิชาการศึกษา
รก.หน.ส่วนการศึกษาฯ
 
     
น.ส.เทียมจิตร คำจำปา
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ธัญภรณ์ แก้วเวียง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจริยาพร ศิลาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จิราภรณ์ ฮวดพรม
ผช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
     
น.ส.เพ็ญนิภา ป้องไฝ
ผช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
นางสมฤดี กันดา
ผช.ผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
นางจันทิมา คุณอุย
แม่บ้าน
นายวุฒิศักดิ์ ธรรมวงษ์
คนงานทั่วไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์/โทรสาร 056-745955 E- mail : saklong_sao@hotmail.com